Privacyverklaring

Website Bouwbedrijf De Betonhoeve BV: wat doen we met uw persoonsgegevens?

Inhoudsopgave

 1. Inleiding                                                                                                                      2
 2. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken                                                               2
 3. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens                     2
 4. Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens                                                       2
 5. Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken                                                  3
 6. Cookies en hyperlinks                                                                                                  3
 7. Uw recht van bezwaar                                                                                                  3
 8. Uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens                 4
 9. Bewaartermijnen                                                                                                          4
 10. Hoe beveiligen we uw gegevens                                                                                   4

Privacyverklaring voor sollicitanten

 1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken                                                               5
 2. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens                     5
 3. Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens                                                       5
 4. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld                                                              6
 5. Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken                                                  6
 6. Cookies en hyperlinks                                                                                                  6
 7. Uw recht van bezwaar                                                                                                  6
 8. Uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens                7
 9. Bewaartermijnen                                                                                                          7
 10. Hoe beveiligen we uw gegevens                                                                                   7

1.    Inleiding

Bouwbedrijf De Betonhoeve BV en alle tot haar groep behorende ondernemingen zijn bedrijven die actief zijn in de bouw- en infrasector.

Om onze activiteiten goed te kunnen doen, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring Website De Betonhoeve beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. We passen deze privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op onze website www.betonhoeve.nl vindt u de geldende versie van de Privacyverklaring Website De Betonhoeve.

2.    Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van uw gegevens is:

 • afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties;
 • het onder uw aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over actuele projecten van De Betonhoeve in uw omgeving; en
 • beveiliging van onze website(s).

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de Privacyverklaring Website De Betonhoeve of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

3.    Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is De Betonhoeve BV, Kropaarstraat 1F, 1032 LA  Amsterdam, KvK 34.190.363.

4.    Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het onder de aandacht brengen van De Betonhoeve en de projecten van De Betonhoeve, het in contact komen met (potentiële) relaties en het verbeteren van onze website. Als u uw persoonsgegevens in een webformulier invult, geeft u ook toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grond voor het gebruik hebben.

5.    Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken

Alleen medewerkers van De Betonhoeve die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van  De Betonhoeve.

Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat uitsluitend als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring Website De Betonhoeve. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens echt noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.

Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons anders echt niet kan helpen en onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die we met de leverancier hebben afgesproken.

Als we uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de “EU Model Clauses” van toepassing zijn.

6.    Cookies en hyperlinks

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. De Betonhoeve is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is De Betonhoeve verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

7.    Uw recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen aan pz@betonhoeve.nl t.a.v. de Privacy Officer. Vergeet u niet om uw BSN op de

kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen een maand antwoord.

8.    Uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. u kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoek en/of  bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen overeenkomstig de instructie als vermeld onder punt 6.
 • U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij De Betonhoeve en bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

AP Klachten over gebruik persoonsgegevens.

9.    Bewaartermijnen

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

10.  Hoe beveiligen we uw gegevens

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Privacyverklaring voor sollicitanten

11.  Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Het doel van het verwerken van uw gegevens is: werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant.

Als we persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de Privacyverklaring Website De Betonhoeve of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

12. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is De Betonhoeve BV, Kropaarstraat 1F, 1032 LA  Amsterdam, KvK 34.190.363.

13.  Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt.

Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt. Per doeleinde wordt steeds gespecificeerd welke persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt:

a.                  Doel: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen

welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, VOG, BKR registratie, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

b.                  Doel: voor overige werving- en selectiedoeleinden (waaronder het corresponderen met sollicitanten, het afnemen van tests of (medische) keuringen

welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

 • Doel: om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven (bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken aan de belastingdienst of om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen). welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: Dat zal afhangen van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

14.  Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld

Uw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

Algemeen

 • Door verstrekking van de persoonsgegevens door u zelf.
 • Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving,- en selectiebureau.

Digitaal

 • Via het gebruik van de website van De Betonhoeve alsmede de daarop geplaatste cookies.
 • Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt.

15.  Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken

Alleen medewerkers van De Betonhoeve die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van   De Betonhoeve.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals overheidsinstanties. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens echt noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.

Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons anders echt niet kan helpen en onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die we met de leverancier hebben afgesproken.

Als we uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de “EU Model Clauses” van toepassing zijn.

16.  Cookies en hyperlinks

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. De Betonhoeve is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is De Betonhoeve verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

17.  Uw recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen aan pz@betonhoeve.nl t.a.v. de Privacy Officer. Vergeet u niet om uw BSN op de

kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen een maand antwoord.

18. Uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. u kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

 • Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk
 • vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen overeenkomstig de instructie als vermeld onder punt 6.
 • U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij De Betonhoeve en bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

AP Klachten over gebruik persoonsgegevens.

19.  Bewaartermijnen

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

20.  Hoe beveiligen we uw gegevens

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.